Invitation til

Dansk Sejlunions generalforsamling 2020

Dansk Sejlunion indkalder alle klubber i Dansk Sejlunion til generalforsamling torsdag den 25. juni 2020 kl. 18.30 – 21.30, HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart. 

Generalforsamlingen har tidligere været indkaldt til den 21. marts 2020, men blev på grund af corona-situationen udskudt. Dansk Sejlunion vurderer nu, at generalforsamlingen kan afholdes med visse begrænsninger. Det er tidligere varslet – og afstemt med dirigenten – at denne nye indkaldelse sker med kun fire ugers varsel. 

Generalforsamlingen er formelt Dansk Sejlunions øverste myndighed. Brug din demokratiske ret som sejlklub og medlem af Dansk Sejlunion og få indflydelse på foreningens udvikling. Du gør en forskel ved at være til stede og ved at lytte, bakke op, være kritisk og foreslå ideer. Du får indblik i Dansk Sejlunions arbejde for sejlsporten, og du får styrket dit netværk.

På grund af forsamlingsforbuddet kan hver sejlklub denne gang kun deltage med én person. Sejlklubber, som ikke har mulighed for at deltage, opfordres til at lade sig repræsentere ved fuldmagt, da der er vedtægtsændringer på dagsorden. Der vil også være mulighed for at deltage hjemmefra, idet generalforsamlingen streames, og der kan stemmes digitalt.  

Dagens program 

17.30 – 18.30       Ankomst, registrering og sandwich 

18.30 – 21.30       Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamling 2020

1.       Velkommen og valg af dirigent    

2.       Årsberetning 2019 (godkendelse)

3.       Årsrapport 2019 (godkendelse)

4.       Budget 2020 (orientering)

5.       Dansk Sejlunions prioriteringer for 2020 (orientering)

6.       Forslag fra bestyrelsen (herunder fastsættelse af kontingent)

a.     Fastsættelse af kontingent

7.       Indkomne forslag

a.     Egaa Sejlklub: Forslag til vedtægtsændring (§ 5, kredse)

b.    Rønbjerg Sejlklub: Forslag til vedtægtsændring (§ 6, medlemstal) 

8.       Valg af formand

9.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

10.    Valg af medlemmer til Ordensudvalget

11.    Valg af to interne revisorer 

12.    Eventuelt

Klubbers forslag til generalforsamlingen:

Fristen for klubbers forslag til generalforsamlingen var den 25. januar 2020. Der kan ikke fremsættes flere forslag. De stillede forslag (nævnt herover) er tilgængelige på hjemmesiden og på denne platform.

Kandidater til formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

Der skulle i år vælges formand, fire bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Formand Line Markert er på valg og er villig til genvalg. De tre bestyrelsesmedlemmer Peter Bjerremand Jensen, Ditte Juul Kristensen og Henrik Voldsgaard genopstiller. Bestyrelsesmedlem Jens Haugard er afgået ved døden. Der kan derfor kun vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Der skal desuden vælges en suppleant. Per Riisvang opstiller som suppleant. Per Riisvang vil i denne situation indtræde i bestyrelsen efter generalforsamlingen.

Dokumenter til mødet 

Dokumenter findes på denne platform og på hjemmesiden:


·       Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

·       Kandidater til bestyrelse.

·       Bestyrelsens skriftlige beretning samt årsrapport. 

·       Budget 2020 og prioritering for 2020. 

Seminar og debat

Der afholdes ikke seminar og debat i år.

Deltagelse 

Alle medlemsklubber af Dansk Sejlunion kan deltage i generalforsamlingen. Klubbens medlemstal pr. 31. december 2019 udgør klubbens stemmetal på generalforsamlingen. 

Klasseorganisationer for internationalt, skandinavisk eller nationalt godkendte klasser samt specialklubber kan ligeledes deltage, dog uden stemmeret.

I skal tilmelde jer senest den 10. juni 2020. Tilmeld dig her. Deltagelse er gratis (inkl. sandwich). 

Fuldmagter 

Hvis en klub er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan den overdrage sin stemmeret og sit stemmetal til en anden sejlklub inden for samme kreds. En klub kan højst bære fuldmagter fra seks andre klubber.

Klubben skal senest den 23. juni kl. 18.30 sende mail til ds@sejlsport.dk med oplysning om, at man overdrager sine stemmer til en anden klub. Du kan finde formular til fuldmagt på hjemmesiden.

Digital platform og streaming

Dansk Sejlunion afprøver i år en ny platform for at afholde generalforsamling digitalt. Det giver mulighed for at kommentere forslagene på forhånd eller skrive eventuelle spørgsmål. Der vil også være mulighed for at deltage i afstemning om forslagene på selve generalforsamlingsdagen samt debattere andre emner. Vi forbereder også en streaming fra generalforsamlingen, så klubber, der er forhindret i at deltage, vil kunne følge med i generalforsamlingen. 

Yderligere information 

Du er velkommen til at kontakte Annette Borup, Dansk Sejlunion, tlf.: 8820 7006 eller e-mail: annette.borup@sejlsport.dk med eventuelle spørgsmål om generalforsamlingen. 

Vi ses i Middelfart, torsdag den 25. juni kl. 17.30.

Med venlig hilsen

Christian Lerche

Direktør